مادران و پدران خوب!

زمانی زنی را می‌توان مادر به معنای واقعی خوب و فرشته نامید که احترام پدر فرزندان را نگهدارد و از او دیو نسازد.

مرد را زمانی می‌توان پدری واقعا خوب نامید که احترام مادر فرزندان را نگهدارد.

ژولای ۲۰۲۲

USAIran