محاکمه آمریکا در ایران!

سال‌هاست آمریکا بهر بهانه‌ای پولهای ایران را با استناد به دادگاه‌های کاذب محلی به عوامل خود می‌دهد‌.

من از سال‌ها پیش نوشتم که ایران باید به این عمل پاسخ مناسب بدهد.

حال ایران نیز همانند آمریکا با حکم یک دادگاه داخلی، یک کشتی آمریکایی را به عنوان غرامت مصادره کرده است.

اینگونه حرکات در برابر آمریکا نه تنها از شاه سابق و‌ هیچ اپوزیسیون کنونی (البته اپوزیسیون واقعی و نه آن عوامل آمریکا که از همین پول‌های ایران به آنها داده می‌شود) از عهده اینگونه کارها بر نمی‌آید بلکه حتی کشورهای بزرگ جهان نیز جرات چنین کارهایی را ندارند.

بعضی هم مانند سوید به مستعمره علنی آمریکا تبدیل شده اند.

در هیچ مستعمره‌ای ازادی، حقوق بشر، دمکراسی و … وجود ندارد.

۷ مارس ۲۰۲۴

۱۷ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran