نجات بخش می‌آید!

نجات بخش می‌آید

امام زمان می‌آید

با شمشیر و خونریز

همه گناهکاران را می‌کشد اما؟

آیا بی گناهی شود پیدا؟

معتقدانش در اول صف کشته شوندگانند،

زیرا با همه آگاهی و اعتقادشان،

به او خیانت می کنند!

انواع جنایات و نامردمی‌ها می‌کنند!

کشتار چه مدت و تا کجاست؟

عاقبت کودکان کشته شدگان چه می شود؟

اما،

آیا پس از کشتار کسی باقی می ماند؟

نه!

تنها خودش باقی می‌ماند با یک کره زمین بدون هیچ انسانی،

حتی پدر و مادر و نزدیکان!

پس خودکشی کرده است!

طنز داستان آنجاست که در آن چنان دورانی شاید حتی یک انسان پاک پیدا نشود که لیاقت همراهی این بزرگوار را داشته باشد تا برای او‌ آدم بکشد.

و آنکه بدین دلیل آدم می‌کشد انسان خوبی نیست؛

او انسان نیست،

دیو است.

در چنان دورانی با آن گستردگی فساد،

مردم اولین کسی را که حرف از انسانیت و مبارزه با فساد بزند،

می‌کشند.

و او همان نجات بخش است!

پس بسیاری نجات بخش‌ها آمده‌اند و کشته شده‌اند آنهم بدست کسانیکه فریاد می زنند،

دنبال نجات بخش هستند.

عجب داستان پیچیده‌ای شده است!!!

اما!

چرا این خدای قادر مطلق … با اینهمه قدرت؛ توانایی ندارد کسی را بفرستد که با عقل، دانش، مهربانی، صلح و آوردن نان به سفره همه جهانیان بتواند مردمان را به انسانیت و مدارا بیاورد، ولی دست به شمشیر، قاتل و کشتار کننده می‌فرستد.

این گونه افراد (نجات دهنده و امامان زمان) دست به شمشیر اکنون هم هستند.

او نجات دهنده نیست، نابود کننده است!

باید اینگونه افکار عقب مانده کشتار و جنایت را بدور افکند

و

درخت دوستی نشاند.

۲۰ ژولای ۲۰۲۲

۲۹ تیر ۱۴۰۱

اپسالا – سوید

USAIran