نقش فلاسفه کاذب در وقایع جهان!

در رسانه‌ای دیدم که سخنران می‌گفت: چند فیلسوف مانند اسلاوی ژیژاک و … در خصوص وقایع ایران نظراتی داده‌اند.
من پیشتر در مقاله ای مفصل نظرات آقای اسلاوی ژیژاک را که به عنوان یکی از پنج فیلسوف برتر جهان معرفی می‌کنند، بررسی و نشان دادم حتی یک بقال دانشی بیشتر از او دارد.
درباره هوسرل، هابرماس، هایدگر، حلقه فرانکفورت، مدرسه بوداپست و… عمق ریشه فکری آنها را بررسی کرده و نشان داده ام که اساسا اینها افرادی در خدمت سرمایه داران بزرگ بین المللی هستند و هدفمند نظر می‌دهند؛ در نتیجه ضد عقل، فلسفه و انسانیت می‌نویسند. اینها بزرگترین خاینان به بشریت هستند؛ حتی مسیولیت آنها بسیار بالاتر از کسانی است که اینها را خریده اند.
در مقاله دیگری نشان دادم که چگونه مثلا آقای والنبری که در واقع مالک سوید است، با دادن اندکی پول به دانشگاههای سوید نه تنها آخرین دستاوردهای علمی فنی را مفت بدست میآورد بلکه دانشکده های علوم انسانی را هم خریده و در نتیجه تمام صحبت‌ها در این دانشکده ها در جهت منافع آنهاست. در سایر کشورهای غربی نیز همین داستان کاملا در حال اجرا است.
غرب تا مغز استخوان مستعمره، اسیر و برده تعداد اندکی سرمایه دار است. در چنین جوامعی صحبت از دمکراسی، حقوق بشر، انسانیت، آزادی و … بزرگترین طنز تلخ بشریت است.
۱ نوامبر ۲۰۲۲
۱۰ آبان ۱۴۰۱
تبلیس – گرجستان

USAIran