پرده از چهره دروغین دمکراسی غرب برمی‌افتد!

پرده ها به کنار می‌روند! صدای پای فاشیسم و دیکتاتوری در غرب به گوش می‌رسد!

یادمان بیاید زمانیکه امریکا می خواست به عراق و افغانستان حمله بکند جورج بوش پسر التیماتوم داده گفت: ما در حال جنگ هستیم هیچ کسی نباید حرفی بزند! پایه های این حرکت در غرب درحال اجرا است و همه چیز آن عیان است! گسترش مسایل سیاسی به ورزش و فرهنگ و… نشان از فاشیسم و دیکتاتوری کامل است! شروع برنامه های تعلیمات نظامی و چگونگی استفاده از ساختمان ها و اماکن مخصوص زمان جنگ در رادیوهای سوید و بسیاری نکات دیگر.

ابدا صحبت از صلح و حرکت و‌ تلاش برای صلح از رسانه های سوید این مظهر دروغین آزادی و صلح طلبی شنیده نمی شود.

مثال درست می گوید انسان‌ها (دولت‌ها، سازمان‌ها، فلسفه ‌ها، افکار، ادیان) را باید در شرایط سخت محک‌زد و اکنون می‌بینیم که به جای تلاش برای صلح اسلحه می‌فرستند و به جنگ دامن می‌زنند و…

سوای تمام انتقاداتی که بر جمهوری اسلامی وارد است اما آنها در زمان جنگ مستقیم با عراق و با وجودیکه عده ای (مجاهدین رجوی و…) با صدام همکاری کردند اینچنین نبود که غرب است.

بزودی شاهد فشار و خفقان (فاشیسم و‌دیکتاتوری علنی) در غرب خواهیم بود زیرا زمینه های آن را ایجاد کرده اند.

ترس از بیان هرحرف و اعتراضی در غرب همه را دربر خواهد گرفت.

از هم اکنون هشدارها و تهدیدها نسبت بمن شروع شده است.

۲ مارس ۲۰۲۲

USAIran