چه نیرو یا کشوری کنترل تلویزیون ایران اینترناسیونال را در دست دارد؟ در همسایگی ایران چه می‌گذرد!

تا چند ماه قبل همه انگشت‌ها به طرف عربستان به عنوان صاحب و گرداننده ایران اینترناسیونال نشانه رفته بود. اما چندی پیش بدون ارایه دلیل اصلی و قانع کننده‌ای این رسانه از انگلیس به آمریکا منتقل شد.

پس از اندکی عربستان با ایران به توافق خوبی رسیدند. امری که من از چند دهه پیش بر آن اصرار داشتم اینکه، باید با همسایگان رابطه خوبی داشت و…

اما هنوز پس از این توافق، ایران اینترناسیونال با همان روش قبلی به ایران حمله می‌کند.

پس آنچه مشخص می‌شود اداره این رسانه دیگر در دست عربستان نیست بلکه توسط آمریکا و یا اسرایل اداره می‌شود.

نکته دوم:

پس از توافقات در منطقه با میانجیگری چین؛ اکنون که آمریکا و اربابش اسرایل موقعیت جنگ افروزی را در منطقه از دست داده‌اند تنها جایی که مانده قفقاز و شرق ایران (پاکستان و افغانستان) است.

قفقاز تا حد زیادی زیر نفوذ روسیه و ترکیه است.

اکنون که روسیه پذیرفته راه آهن سراسری شمال-جنوب که از کشور آذربایجان می‌گذرد را کامل بکند تغییراتی در سیاست کشور آذربایجان پیدا شده است.

توجه: یهودیان بیشترین قدرت در آذربایجان را دارند.

نکته دیگر اینکه در انتخابات ترکیه (یکشنبه ۲۸ مای ۲۰۲۳) آقای اردوغان دوباره به ریاست جمهوری رسید. ایران و روسیه از او حمایت می‌کردند زیرا سیاست اردوغان به استقلال نزدیک‌تر است تا زیر سلطه غرب بودن؛ و او خواستار رابطه با شرق و حتی پیوستن به اتحادیه شانگهای و بریکس هم هست. پس با این سیاست از درگیری منطقه‌ای (ارمنستان، روسیه، ایران) پرهیز می‌کند.

اما در قسمت شرق ایران یعنی پاکستان و افغانستان موضوع پیچیده‌تر است زیرا در اینجا قدرت مطلق وجود ندارد و دو کشور نامبرده گرفتار فقر شدید و مشکلات زیادی هستند.

راه فرار از درگیری درون این کشورها و با همسایگان کدام است!

همکاری میان ایران با چین و حتی روسیه و در کنار آن عربستان و شیخ نشین‌ها برای حل مشکلات این دو کشور بهترین راه است.

همسایگان این دو کشور که از جنگ‌های داخلی و فقر (مادی و علمی) این دو مستقیما ضربه می‌خورند باید از کشورهای ثروتمند منطقه کمک بگیرند و در همکاری با اتحادیه شانگهای سعی در آرامش و توسعه اینها بکنند.

جنگ بدترین الترناتیو است. جنگ توطیه آمریکا و اسرایل است نباید در دامن این دیوان جنگ طلب آدم‌کش افتاد.

آمریکا و اسرایل با مبالغ بسیار اندکی بعضی مردمان یا قبایل فقیر را خریداری و آنها را به جنگ وامی‌دارند. پس جنگ راه حل مشکل با این مردمان نیست بلکه باید آنها را با کمک مالی، توسعه صنعت، ایجاد اشتغال و محبت جلب کرد.

۲۹ مای ۲۰۲۳

۸ خرداد ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran