نگاهی به فرهنگ سیاسی سوید، اروپا – غرب!

در سوید وقتی کسی می‌خواهد به دیگری ضربه‌ای بزند خود را به او نزدیک و مهربان نشان می‌دهد تا آن شخص نتواند ضربه زننده را بشناسد و در پی انتقام برآید.

البته نمی‌دانم این فرهنگ در سایر کشورهای اروپایی نیز با همین شدت و اینهمه عادی باشد، ولی این روش در بسیاری کشورها و مردمان رایج است.

پس برای اینکه ضربه زننده را بشناسید باید نگاه کنید چه کسی خود را به شما مهربان‌تر نشان داده است.

اما فرهنگ سیاسی غرب:

این فرهنگ با آن روش سویدی‌ها مطابق است یعنی وقتی می‌خواهند به کشوری یا رییس/رهبری سیاسی کشوری ضربه بزنند در همان روزهای اجرای عملیات به ملاقات او می‌روند و خود را نزدیک به او و آن کشور نشان می‌دهند. در نتیجه آن کشور هیچ شکی به اینکه در حال ضربه خوردن است نمی‌کند بلکه برعکس کاملا خود را در امن و در بهترین شرایط ممکن می‌بیند در نتیجه از تمام احتیاط ها غافل می‌شود. نمونه‌ها بسیارند.تفاوتش با آن روشی که در خصوص افراد هست اینست که بعد از ضربه زدن به یک کشور یا رهبری سیاسی آن، دیگر آنها قدرت انتقام‌گیری ندارند‌.

پس اگر دیدید کشورهای غربی، حتی یکی از آنها که حتما ماموریت از جانب همه دارد، به شما نزدیک شدند/شد، کاملا شک کنید و احتیاط‌ها را بیشتر و ابدا عجله‌ای در کارها به خرج ندهید. آنها در پشت در تشکلات مختلف همه با هم هستند و تصمیمات‌اشان را به دولت‌ها برای اجرا ابلاغ می‌کنند.

۳۱ ژولای ۲۰۲۲

۱۰خرداد ۱۴۰۱

اپسالا – سوید

USAIran