احمق‌ترین مردمان

احمق ترین و در مواردی پست‌ترین مردمان آنانی هستند که محبت های دیگران را بی ارزش می‌پندارند و در مواردی که این محبت ها محترمانه و با نادیده گرفتن ضعف‌ها، دروغ ها، بدجنسی ها، حماقت‌ها و… آنهاست؛ دیگران را احمق می‌پندارند که این نکات را نمی‌بیند. این دسته نامردمان آنقدر بد ذات و احمق هستند که نمی‌دانند آن دیگران همه این ضعف‌ها را می‌بینند اما از ذات خوب و شرف اشان است که چنین برخورد می‌کنند.

آگست ۲۰۲۲

USAIran