غرب مذهبی یا شرق غرب مذهبی، کدام فاتح جهان خواهند بود؟!

حاکمیت‌ها در تمام کشورهای غربی (اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا) مذهبی از نوع صهیونیستی (مسیحی و یهودی) هستند.

حاکمیت ها در کشورهای شرقی اما متفاوت است:

چین (کمونیستی مدل جدید در اساس لامذهب و شاید ضد دین)، روسیه (لامذهب همراه مسیحیتی از نوع متفاوت با مسیحیت غرب)، هندوستان (هندو، مسلمان و… و در اداره کشور غیر مذهبی)، ایران (مسلمان شیعه)، پاکستان (مسلمان سنی)، تاجیکستان (اتیسم و در مواردی ضد دین)، کره شمالی(لامذهب و شاید ضد دین) و…

نگاه غرب به مردمان و کشورهای جهان نوع نژادپرستانه برمبنای دین (مسیحی-صهیونیستی) است و در نتیجه با کشورهای خارج از این محدوده روابط و همکاری مساوی و انسانی برقرار نمی‌کنند.

نگاه شرق متنوع بوده، مذهبی و نژادپرستانه نیست، آنها برای همکاری با یکدیگر دین را کنار گذاشته‌اند. آنها با هر کشوری می‌توانند روابط عادی تجاری و سیاسی بر مبنای احترام متقابل، حفظ استقلال کشورها، نگاه غیر استعماری و مخالف نژادپرستی برقرار بکنند.

دیدگاه مذهبی – نژاد پرستانه غرب سقوط آنها را رقم‌زده است.

۱۵ آگست ۲۰۲۲

۲۴ امرداد ۱۴۰۱

اپسالا – سوئد

USAIran